146 - دانستنی‌ های جالب ( لیمو میوه ی اشرافی ) .
146 - دانستنی‌ های جالب .

در رم باستان ، لیمو میوه ی اشرافی در نظر گرفته می شد و به خاطر خواص شفا بخشی و کم یاب بودن ، فقط ثروت مندان حق استفاده از آن را داشتند .

لیمو برای اولین بار در دوره ی باستان از آسیای شرقی به اروپا راه یافت !

زندانی ها می خورند .
145 - دانستنی‌ های جالب ( اثر نگاه کردن بر رفتار انسان ) .
145 - دانستنی‌ های جالب .

از لحاظ روان شناسی وقتی کسی به انسان نگاه می کند باعث رفتار مؤدبانه تر می شود ، حتی در رستوران هایی که حاوی تصویر چشم در قاب روی دیوار باشد مشتریان میز هایشان را تمیز تر نگه می دارند .
143 - دانستنی‌ های جالب ( خون مصنوعی کرونیدون ) .
143 - دانستنی‌ های جالب .

پزشکان روسی موفق شدند خونی مصنوعی بسازند که با تمام گروه های خونی افراد ساز گار است و تمتم فاکتور های لازم را داراست .

این خون (( کرونیدون )) نام دارد و حتی سرطان نمی تواند به آن نفوذ کند .