زمین شناخت 2017 به زمین شناخت 2017 آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی خوش آمدید . http://geology2017.ir 2017-12-13T09:29:35+01:00 text/html 2017-12-12T21:15:41+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 10 - بی هنجاری مثبت و بی هنجاری منفی http://geology2017.ir/post/10 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">10 - بی هنجاری مثبت و بی هنجاری منفی : <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif"><br><br>بی هنجاری مثبت : اگر در منطقه ای ، غلظت عناصر از میانگین کلارک بالا تر باشد ، آن بی هنجاری را مثبت می نامند . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif"> ( بالا )<br><br>بی هنجاری منفی : اگر در منطقه ای ، غلظت عناصر از میانگین کلارک پایین تر&nbsp; باشد ، آن بی هنجاری را منفی می نامند . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif"> ( پایین )<br></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font> text/html 2017-12-12T20:58:51+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 9 - فولیاسیون ( تست ) http://geology2017.ir/post/9 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">9 - پدیده ای می باشد که در آن شکل دانه های از بافت سنگ به حالت نواری تغییر می کند ؟ ( تالیفی - زمین شناخت 2017 ) ( احتمالی - 1397 )<br><br>1 ) تبلور دوباره .<br><br>2 ) شیستوزیته .<br><br>3 ) فولیاسیون . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><br><br>4 ) هیچ کدام .</font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">توضیح های تکمیلی :</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">تبلور دوباره : اندازه ی دانه ها درشت تر می شود .<br><br>شیستوزیته : شکل دانه ها ورقه ای می شود .<br><br>فولیاسون : شکل دانه ها نواری می شود .<br><br>در کنکور 1397 احتمال داره همین تیپ سوال بهتون بدن و بگن یکی دیگر از کارها یا مراحل مربوطه چی ؟ عین ادبیات کنکور که نام یه اثر از یه نویسندرو میدن و توی گزینه ها اثر های دیگر اون نویسنده موجوده ( بدون این که نام نویسنده ی اون اثر مشخص باشه ) ( البته توی زمین شناسی یا زیست شناسی عبارت مفهوم محور مرتبط هم میشه که استفاده بشه ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/31.gif"><br></font></div> text/html 2017-12-08T16:12:50+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 8 - پیتزای فضایی . http://geology2017.ir/post/8 <div class="vone__desc"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> تا به حال پیتزای فضایی دیده اید؟ ( زیست میکس : www.zistmix.ir ) <br></font></div><div class="vone__desc"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">[http://www.aparat.com/v/r04f2]</font></div> text/html 2017-12-08T16:08:59+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 7 - زمین کروی شکل نیست ؛ تخت است . http://geology2017.ir/post/7 <div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> عده ای معتقدند که زمین مسطح است و به گفته ی یکی از آنها زمین کروی شکل "یک دروغ شیطانی" است .</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">[http://www.aparat.com/v/ifjS7] </font></div> text/html 2017-12-08T16:04:09+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 6 - چگونه مغز ما را فریب می دهد . http://geology2017.ir/post/6 <div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> وقتی در معرض خطر سیل هستیم ، چگونه مغز ما را فریب می دهد .</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">[http://www.aparat.com/v/DLUVy] </font></div> text/html 2017-12-08T15:57:09+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 5 - زباله فضایی http://geology2017.ir/post/5 <div class="vone__desc" align="justify"> <font size="4" face="Mihan-Yekan">دانشمندان تخمین می زنند هفت هزار تُن زباله فضایی در مدار زمین سرگردان است .</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> این زباله ها شامل قطعات موشک ها و ماهواره ها هستند .</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> توضیحات بیش تر در فیلم آموزشی ... زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">[http://www.aparat.com/v/qfn8A] </font></div> text/html 2017-12-08T15:52:02+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 4 - افزایش زباله های فضایی و خطر برخورد با ماهواره ها http://geology2017.ir/post/4 <div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> در هفتمین کنفرانس اروپایی زباله های فضایی در دارمشتاد آلمان افزایش زباله های فضایی و خطر برخورد آنها با ماهواره ها و فضاپیما ها محور اصلی سخنرانی ها در این کنفرانس .</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">[http://www.aparat.com/v/noL5K] </font></div> text/html 2017-12-08T15:43:15+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 3 - انگشت های رباتی با انعطاف بالا http://geology2017.ir/post/3 <div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> انگشت های رباتی با انعطاف بالا ( گزارش تصویری ) www.geology2017.click</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">[http://www.aparat.com/v/UwsRQ] </font></div> text/html 2017-12-06T21:22:32+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 2 - ربات 390 دلاری تویوتا http://geology2017.ir/post/2 <div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> ربات 390 دلاری تویوتا با قابلیت حمل چیزهای سبک و حرف زدن زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">[http://www.aparat.com/v/MI0SC] </font></div> text/html 2017-12-06T10:08:02+01:00 geology2017.ir رضا علیاری 1 - نمونه پرسش های زمین شناسی سوم ( 1 ) http://geology2017.ir/post/1 <div align="center"><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/2099963/pic2.jpg" alt="نمونه پرسش های زمین شناسی سوم ( 1 )" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></font></font></div><div align="center"><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"></font></font></div><div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">1 - به پرسش های زیر ، پاسخ مناسب دهید ؟</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">1 ) در دگرگونی مجاورتی دما عامل تعیین کننده است یا فشار ؟</font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">پاسخ : دما .</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">2 ) به کمک چه خواصی می توان باریت را از کلسیت تشخیص داد ؟</font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">پاسخ : چگالی نسبی ، اثر اسید کلریدریک .</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">3 ) ایجاد تلماسه را بیش تر حاصل رسوبات بار معلق می توان دانست یا بار بستری ؟</font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">پاسخ : بار بستری .</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">4 ) رود ها ، موادی را که با خود حمل می کنند ، در چه محلی ته نشین می سازند ؟</font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">پاسخ : دهانه ی رود .</font></font><br><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">5 ) گرهک های منگنز ، در جایی که سرعت رسوب کذاری ( کم - زیاد ) است ، ایجاد می شوند .</font></font><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">پاسخ : کم .</font></font><br></div>