155 - دانستنی های جالب ( سنت لورنس ( قدیس مسیحی ) ) .
155 - دانستنی های جالب ( سنت لورنس ( قدیس مسیحی ) ) .

سنت لورنس ( قدیس مسیحی ) روی یک کباب پز بزرگ اعدام شد ، او در حالیکه روی آتش کباب اعدام می شد ، فریاد زد : (( خوب پختم ، حالا برم گردانید ! ))

بعد از آن کلیسای کاتولیک او را قدیس حامی آشپز ها و کمدین ها نامید .

154 - دانستنی های جالب ( گیاه آپارتمانی سنسیو ) .
154 - دانستنی های جالب ( گیاه آپارتمانی سنسیو ) .

گیاه آپارتمانی سنسیو ( senecio ) برگ های ریزی به شکل دلفین هایی دارد که گویی از امواج بیرون پریده اند .
152 - دانستنی‌ های جالب ( صدای صورتی مرسدس بنز ) .
152 - دانستنی‌ های جالب .

تعدادی از گران ترین خودرو های مرسدس ، هنگام تصادف (( صدای صورتی )) پخش می کنند .

این باعث منقبض شدن عضلات خاصی در گوش شده و مانع آسیب رساندن صدای بلند ناشی از تصادف به گوش می شود .