تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
3 - کانی آپاتیت
3 - کانی آپاتیت بر روی ارتوز ، خط می اندازد یا فلوئوریت ؟ ( شهریور 1396 - زمین شناسی سوم - برگرفته از کتاب زمین شناسی سوم صفحه ی 53 - جدول مقیاس سختی کانی ها )

جواب : کانی فلوئوریت .

توضیح : درجه ی سختی کانی فلوئوریت برابر 4 / درجه ی سختی کانی آپاتیت برابر 5 / درجه ی سختی کانی ارتوز برابر 6 می باشد . ( پس بزرگ تر بر کوچک تر غلبه دارد به این ترتیب که کانی ارتوز بر روی کانی آپاتیت و کانی آپاتیت بر روی کانی فلوئوریت می تواند خط بیندازد )

کانی فلوئوریت < کانی آپاتیت < کانی ارتوز

کانی با درجه ی سختی 4 < کانی با درجه ی سختی 5 < کانی با درجه ی سختی 6

( کانی آپاتیت در نظر مهندسان معدن و کانی شناسی به کانی فریبنده معروف می باشد )