تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
113 - تعدادی از مطالب مهم در کتاب علوم زمین
113 - تعدای از مطالب مهم در کتاب علوم زمین

1 ) گیاهان زمان مزوزوییک

1 - گیاهان گل دار .

2 - درختان میوه و برگ ریز علاوه بر انواع بی گل و نهان زا ظاهر شدند .

2 ) ویژگی های آتش فشان های ایران :

1 - در گذشته ای نه چندان دور فعال بوده اند .

2 - برخی مانند تفتان و دماوند در مرحله ی فومرولی قرار دارند .

3 - مجموعه آتش فشانی ایران دارای نظم می باشد .

3 ) تعریف نقطه کوری :

دمایی که در آن کانی هایی با خاصیت مغناطیسی ، تحت تأثیر میدان مغناطیسی زمین جهت یافتگی پیدا می کنند را نقطه کوری می گویند .

4 ) واحد های چینه شناسی :

1 - واحد سنگی چینه شناسی .

2 - واحد زمانی چینه شناسی .

3 - واحد زیستی چینه شناسی .

4 - واحد زمانی زمین شناسی .

5 ) طولانی ترین دوران فانروزوییک : پالئوزوییک .

6 ) طولانی ترین دوره ی سنوزوییک : ترسیر .

7 ) تعریف پس لرزه :

به لرزه های خفیف بعد از لرزه ی اصلی می گویند که نقش پس لرزه ی متعادل کننده ی لرزه ی اصلی است که خطرناک تر می باشند .

8 ) سنگ حاوی الماس اُلترا بازیک نام دارد و به نام کیمبرلیت شهره می باشد پس از عمق 200 متری منشأ می گیرد . ( این جمله غلط است به تر است می گفتیم که و از عمق 200 متری منشأ می گیرد )

9 ) یک جمله برای عبارت دلیل وار (( زیرا آلومینیوم ماده ای بسیار نا محلول می باشد )) بنویسید ؟

(( از عبارت زیرا استفاده کریدم در ابتدای عبارت پس قطعا" جمله ی ما سوالی می باشد . و سوال معروف هم این است که (( چرا بوکسیت در مناطق پر باران و گرم استوایی تشکیل می شود ))

10 - دو ویژگی ساختمان زمین :

1 - شعاع متوسط آن برابر 6368 کیلو متر .

2 - چگالی نسبی آن برابر 5/5 .