تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
116 - فیلم آموزشی کانی های رسوبی ( کنکوری )

فیلم آموزشی کانی های رسوبی ( فصل 5 زمین سوم )

مدرس : دکتر چلاجور

نکته ی آموزشی : چرا در کانی های رسی K یا همون پتاسم یافت نمی شود ؟ جواب توی بخش اول فیلم هستش .

فیلم شماره ی 2 آموزشی

زمین شناخت 2017

دانلود فیلم آموزشی کانی های رسوبی ( کنکوری )

 ادامه …
112 - سرعت هوا زدگی
112 - سرعت هوا زدگی با گذشت زمان کم تر می شود ، زیرا مواد هوا زده که روی سنگ جمع می شوند ، از سنگ در برابر عوامل هوا زدگی محافظت می کنند . ( مبحث های سرعت هوازدگی - زمین شناخت 2017 )

نتیجه گیری های قابل بحث در مبحث :

1 - سرعت هوا زدگی با گذشت زمان کم تر می شود یا بیش تر ؟

2 - مواد هوا زده چه موقعی از سنگ در برابر عوامل هوا زدگی محافظت می نمایند ؟

هوا زدگی

3 - آیا می توان عامل های هوا زدگی را نوعی تنش به حساب آورد ؟

هوا زدگی

4 - چرا مواد هوا زده روی سنگ تجمع می یابند ؟

هوا زدگی

5 - مواد هوا زده فقط به روی سنگ تجمع می یابند ؟

6 - تجمیع مواد هوا زده بر روی سنگ یا روی یک شئ یعنی چه ؟

7 - چه عاملی نقش حفاظت کننده از سنگ در مقابل عوامل هوا زدگی را دارا می باشد ؟

هوا زدگی

8 - عوامل هوازدگی بر روی یک سنگ کربناتی را به بحث بگذارید !!؟؟

9 - آیا عامل ها یی دیگر وجود دارد که بر روی یک نوع خاص از هوا زدگی تأثیر گذار باشند ؟

10 - و ...


سرعت هوا زدگی
108 - شیستوزیته و شیست
108 - شیستوزیته و شیست ( بررسی ای کوتاه و مفید زمین شناخت 2017 ) ( متناسب برای آزمون ها ی 1397 به بعد )

در محیط هایی که فشار و گرما بسیار زیاد است ، میکا های بسیار کوچک موجود در سنگ ها ، چندین برابر درشت تر می شوند . ( پس دو عامل موثر که میکا های بسیار کوچک در سنگ ها ، چندین برابر درشت تر می شوند می شود : فشار و گرمای بسیار زیاد )

اندازه ی این بلور های درشت میکا در بعضی از اوقات به قطر یک سانتی متر می رسند ( از یک سانتی متر نباید تجاوز کند ) که این امر موجب ظاهر ورقه ای یا فلسی در سنگ می شود که باعث می شود سنگ در متداد میکا ها به راحتی شکسته شود .

در این حالت نوع فولیاسیون ایجاد شده را شیستوزیته می نامند .

حال قضیه ی شیست از این قرار است که هر سنگی را که ویژگی های شیستوزیته در آن آشکار باشد ، با نام عموم شیست خوانده می شود .
66 - تعریف شیستوزیته
( تعریف ) ( شیستوزیته )
 
( طرح سوال )
 
( سنگ دگرگون شده چه موقع شکل ورقه ورقه یا حالت فلس مانند پیدا می کند )
 
( در حالتی که اگر کانی های ورقه ای در جهت عمود بر فشار جهت دار قرار بگیرند ، اندازه ی آن ها بزرگ تر شده )
 
( پس شکل و نحوه ی قرار گرفتن آن ها دستخوش تغییراتی می شود )
 
( این حالت شیستوزیته نام دارد )

 ادامه …