تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
87 - تعریف معدن
( تعریف ) ( معدن ، کان ( mine ) )

( حفر چاله یا حفره ای در زمین محاسبه و تعیین مقیاس شده از قبل که برای استخراج مواد معدنی و کانی ها آن را مورد استفاده قرار می دهند )

( که چاله یا حفره ی مورد نظر بعد از حفر ، معدن نام می گیرد )

یا

( بعد از حفر به آن چاله یا حفره ی مورد نظر معدن گویند ) ( از مراحل اولیه )

استخراج از معدن ( از مراحل ثانویه )
62 - تعریف دایک
( تعریف ) (دایک )

( از ساخت های ( آذرین ورقه ای ) ( یا صفحه ای شکل) که باعث ( ( قطع شدن ) یا (انقطاع ) ( چینه بندی و ساختار های خطی سنگ های رسوبی ) ( درون گیر ) ) می شود ( دایک ) نام دارد )


( پس در این جا عمل اصلی انجام گرفته به نام دایک )


( یک ) ( انقطاع یا قطع شدن چینه بندی سنگ های رسوبی درون گیر )


( به علاوه ی )


( دو ) ( انقطاع یا قطع شدن ساخت های خطی سنگ های رسوبی درون گیر )


( که از ساخت های آذرین ورقه ای یا صفحه ای شکل ناشی می شود می باشد )


( تعریف و نتیجه گیری زمین شناختی )
1 - هدف های وب سایت آموزشی
1 - هدف های وب سایت آموزشی :

یک - آموزش زمین شناسی پایه

دو - آموزش زمین شناسی عمومی

3 - و ...

( زمین شناخت ) ( در تئوری ای که کار عملی صورت نگیرد داریم یه شناختی روی اون موضوع پیدا می کنیم )

منبع های موجود در وب پیج :

1 - کتاب های زمین شناسی سوم و علوم زمین پیش

2 - کتاب زمین شناسی یازدهم متوسطه

3 - کتاب های زمین شناسی دانشگاهی پیام نور

4 - کتاب های زمین شناسی یا مرتبط با زمین شناسی انتشارات های مختلف سرار کشور در صورت داشتن بودجه و تهیه ی آن ها

5 - فضای نا محدود اینترنت

6 - دانش آموخته های قبلی و جدید اینجانب ( به صورت مطالعه ای )

7 - دل گرمی شما عزیزان همراه زمین شناخت و ...