تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
96 - استخراج آب های پنهانی ( تست )
96 - استخراج آب های پنهانی ( تست )

در یک تحقیق از ما خواسته شده که منبع های آب زیر زمینی کشورمان را مورد بررسی قرار دهیم حال بگویید که کدام یک از دانشمند های یاده شده اشاره ی دقیقی به منشأ و روش های استخراج آب زیر زمینی دارد ؟ ( تألیفی - زمین شناخت 2017 ) ( زمین شناسی یازدهم - مفاخر ایرانی - صفحه ی 52 - کتاب زمین شناسی یازدهم )

1 ) مطالعه های ابو حاتم مظفر اسفرازی درباره ی شکل گیری چشمه ها و رود ها

2 )مطالعه های وگنر درباره ی جا به جایی قاره ها توسط آب های زیر زمینی

3 ) مطالعه های و روش های تحقیق سیاوش شایان درباره ی تشکیل سفره های آب زیر زمینی

4 ) مطالعه های ابوبکر محمد بن الحسن الحاسب کرجی درباره ی منشأ و استخراج آب های زیر زمینی eek

نکته ی 1 ) استفاده از واژه ی مفاخر ایرانی - پیوند با ادبیات mrgreen

نکته ی 2 ) به تفاوت کتاب - آثار و یا رساله توجه شود .

در قسمت مفاخر ایرانی صفحه ی 52 کتاب زمین شناسی یازدهم آمده است که ابوبکر محمد بن الحسن الحاسب کرجی ( قرن چهارم و پنجم ( ه . ق ) کتابی با عنوان (( استخراج آب های پنهانی )) درباره ی منشأ و روش های استخراج آب زیر زمینی نوشته است .
87 - تعریف معدن
( تعریف ) ( معدن ، کان ( mine ) )

( حفر چاله یا حفره ای در زمین محاسبه و تعیین مقیاس شده از قبل که برای استخراج مواد معدنی و کانی ها آن را مورد استفاده قرار می دهند )

( که چاله یا حفره ی مورد نظر بعد از حفر ، معدن نام می گیرد )

یا

( بعد از حفر به آن چاله یا حفره ی مورد نظر معدن گویند ) ( از مراحل اولیه )

استخراج از معدن ( از مراحل ثانویه )
65 - رسوب شناسی ( تست )
( صورت ) ( به محض خاتمه یافتن رسوب گذاری سریع اولیه در جریان های گل آلود .... . )

( یک ) ( میزان ذرات همراه در جریان گل آلود به مراتب کم تر از قبل شده و جریان گل آلود به صورت یک سیال معمولی عمل خواهد کرد )

( دو ) ( ( میزان ذرات رسوبی همراه در جریان به مراتب کم تر از قبل شده و جریان به صورت یک سیال معمولی به راه خود ادامه می دهد )

( سه ) ( میزان ذرات رسوبی در جریان به مراتب کم تر از قبل شده و جریان به صورت یک سیال به راه خود ادامه می دهد )

( چهار ) ( میزان ذرات رسوبی همراه در جریان گل آلود به مراتب کم تر از قبل شده و جریان گل آلود به صورت یک سیال معمولی به راه خود ادامه می دهد ) redface
13 - فسیل زنده
14 - این درخت به (( فسیل زنده )) معروف می باشد ؟

الف ) کاج

ب ) بلوط

ج ) سکویا

د ) ژنکگو mrgreen

** ژنکگو نوع درخت می باشد که از باز دانه ها ( مخروط داران ) نشأت گرفته ( از وابستگان باز دانه ها به حساب می آید ) .

امروزه انواع مختلف درخت ژنکگو در معابد ژاپن و چین پرورش می یابد . چرا ؟

چون که : انواع درخت ژنکگو در برابر عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی رو به معرض نابودی می باشد و به همین علت به فسیل (( فسیل زنده )) معروف می باشد .

این فسیل زنده یک گونه ی گیاهی بوده و هنوز هم وجود دارد پس با فسیل های زنده ی دیگر اشتباه نگیرید .