تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
1 - هدف های وب سایت آموزشی
1 - هدف های وب سایت آموزشی :

یک - آموزش زمین شناسی پایه

دو - آموزش زمین شناسی عمومی

3 - و ...

( زمین شناخت ) ( در تئوری ای که کار عملی صورت نگیرد داریم یه شناختی روی اون موضوع پیدا می کنیم )

منبع های موجود در وب پیج :

1 - کتاب های زمین شناسی سوم و علوم زمین پیش

2 - کتاب زمین شناسی یازدهم متوسطه

3 - کتاب های زمین شناسی دانشگاهی پیام نور

4 - کتاب های زمین شناسی یا مرتبط با زمین شناسی انتشارات های مختلف سرار کشور در صورت داشتن بودجه و تهیه ی آن ها

5 - فضای نا محدود اینترنت

6 - دانش آموخته های قبلی و جدید اینجانب ( به صورت مطالعه ای )

7 - دل گرمی شما عزیزان همراه زمین شناخت و ...