تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
110 - کربن
110 - کربن . ( از گرد آوری های حسین دانشفر )

یکی از عنصر های بسیار مهم موجود در طبیعت و مواد آلی است .

کربن امکان ترکیب با عنصر های دیگر با عنصر های دیگر و حتی خودش را به مقدار زیاد دارا می باشد .

همه ی مواد آلی دارای کربن می باشند .

الماس ، گرافیت و دوده ، کربن خالص اند .
12 - یاقوت سرخ رنگ
12 - یاقوت سرخ رنگ ( صفحه ی 40 زمین شناخت یازدهم )

یاقوت سرخ رنگ ، کانی کرندوم است . ( کانی کرندوم ، همان کانی سرخ رنگ است )

سوال 1 : رنگ اصلی کانی کرندوم را بنویسید ؟ ( سرخ رنگ )

سوال 2 : کانی کرندوم به چه شهره است ؟ ( یاقوت سرخ رنگ )

کانی کرندوم به رنگ آبی هم ظاهر می شود که به آن یاقوت کبود می گویند .

سوال 3 : کانی کرندوم به چه رنگ هایی مشاهده می شود یا قابل مشاهده است ؟ ( سرخ و آبی )

سوال 4 : نوع آبی کانی کرندوم به چه شهره است ؟ ( یاقوت کبود )

سوال 5 : نام های کانی کرندوم را به ترتیب بنویسید ؟ ( 1 - یاقوت سرخ رنگ ، 2 - یاقوت کبود )

این کانی بعد از الماس ، سخت ترین کانی می باشد .

نکته : این کانی بعد از الماس یعنی این که اول الماس بعد کرندوم که در جدول مقیاس سختی کانی ها ( مقیاس موس ) درجه ی سختی کانی الماس 10 و درجه ی سختی کانی کرندوم 9 می باشد .

سوال 6 : سخت ترین کانی بعد از الماس را نام ببرید ؟ ( کانی کرندوم )

تست 1 : اطلاعات زیر از این کانی در دسترس می باشد .
(( نوع اصلی این کانی به رنگ سرخ و نوع فرعی آن به رنگ آبی ظاهر می شود )) ، سخت ترین و نرم ترین کانی ها کدام اند ؟

الف ) آپاتیت ، کوارتز

ب ) کلسیت ، توپاز

ج ) کوارتز ، کرندوم

د ) الماس ، توپاز mrgreen

درجه ی سختی کانی ها در مقیاس موس را به خاطر بسپارید : 1 > تالک / 2 > ژیپس / 3 > کلسیت / 4 > فلوئوریت / 5 > آپاتیت / 6 > ارتوز / 7 > کوارتز / 8 > توپاز / 9 > کرندوم / 10 > الماس .

سوال 7 : نام با ارزش کانی کرندوم را بنویسید ؟ ( یاقوت )

سوال 8 : نوع سرخ رنگ کانی کرندوم به چه شهره است ؟ ( یاقوت سرخ )
3 - کانی آپاتیت
3 - کانی آپاتیت بر روی ارتوز ، خط می اندازد یا فلوئوریت ؟ ( شهریور 1396 - زمین شناسی سوم - برگرفته از کتاب زمین شناسی سوم صفحه ی 53 - جدول مقیاس سختی کانی ها )

جواب : کانی فلوئوریت .

توضیح : درجه ی سختی کانی فلوئوریت برابر 4 / درجه ی سختی کانی آپاتیت برابر 5 / درجه ی سختی کانی ارتوز برابر 6 می باشد . ( پس بزرگ تر بر کوچک تر غلبه دارد به این ترتیب که کانی ارتوز بر روی کانی آپاتیت و کانی آپاتیت بر روی کانی فلوئوریت می تواند خط بیندازد )

کانی فلوئوریت < کانی آپاتیت < کانی ارتوز

کانی با درجه ی سختی 4 < کانی با درجه ی سختی 5 < کانی با درجه ی سختی 6

( کانی آپاتیت در نظر مهندسان معدن و کانی شناسی به کانی فریبنده معروف می باشد )