تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
127 - هسته ی زمین ساخته شده از آهن و نیکل
127 - شواهدی که نشان می دهد هسته ی زمین ساخته شده است از آهن و نیکل :

هسته ی زمین

1 - نتایج حاصل از تجربیات آزمایشگاهی در اندازه گیری سرعت امواج لرزه ای .

هسته ی زمین

2 - ترکیب شهاب سنگ ها که از هسته ی یک سیاره ی قدیمی متلاشی شده ، تشکیل شده اند .

هسته ی زمین

3 - وجود میدان مغناطیسی زمین .

هسته ی زمین
126 - ویژگی های یک مدل جغرافیایی
126 - ویژگی های یک مدل جغرافیایی

1 - مدل باید شکل ساده ای از پدیده های واقعی را نشان دهد .

2 - به واقعیت شباهت زیادی داشته باشد .

3 - اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کاربران قرار دهد .

4 - به تر است مختصر و مربوط به موضوع مورد نظر باشد .

5 - از دقت کافی برخوردار باشد .

6 - قابلیت پیش بینی را دارا باشد .

7 - تصمیم گیری را آسان تر کند .
124 - اکسید آمفوتر
124 - اُکسید آمفوتر

اکسید آمفوتر

در ترکیب ها ، اُکسید آمفوتر به اکسیدی گفته می شود که هم خاصیت اسیدی را دارا می باشد و هم خاصیت بازی را و این خاصیت را از خود نشان می دهد .

به عبارت دیگر ، هم در اسید ها قابل حل شدن می باشد و هم در باز ها .

به طور مثال : آلومینیم اکسید در آب نا محلول است ، ولی هم قابلیت حل شدن در اسید و هم قابلیت حل شدن در باز را درا می باشد .

واکنش با اسید ها

Al2O3(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2O

واکنش با باز ها

Al2O3 + 2NaOH(aq) + 3H2O(l) → 2NaAl(OH)4(aq)

اسید های قوی
123 - فرآیند های شیمیایی ( تعادل های شیمیایی )
123 - فرآیند های شیمیایی ( تعادل های شیمیایی )

فرآیند ها را از لحاظ نحوه و جهت پیش رفت به سه دسته می توانیم تقسیم بندی کنیم که این تقسیم بندی به صورت زیر بیان می شود :

A ) فرآیند های برگشت نا پذیر ( یک طرفه )

B ) فرآیند های برگشت پذیر ( دو طرفه )

C ) فرآیند های تعادلی

البته فرآیند ها به دو نوع فرآیند های فیزیکی و فرآیند های شیمیایی ( واکنش ها ) را تقسیم بندی می کنند که ما در زمین شناخت 2017 بیش تر به بررسی فرآیند های شیمیایی و به ویژه تعادل شیمیایی خواهیم پرداخت . ( چون در زمین شناسی فرآیند های شیمیایی بیش تر مطرح می باشد تا فرآیند های فیزیکی ) ( البته از فرآیند ها و فرمول های فیزیکی هم غافل نمی شویم و هر کجا که ارتباطی با زمین شناسی در کار باشد چه فیزیکی و چه شیمیایی آن بخش در حد امکان آموزش خواهد داده شد . )