تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
125 - نقشه ی تلفیقی
125 - نقشه ی تلفیقی چگونه حاصل می شود ؟ ( با مثال )

نقشه های تلفیقی حاصل ترکیب اطلاعات سایر نقشه ها و مدارک موجود می باشند .

به طور معمول اطلاعاتی که از طریق نقشه برداری زمینی یا هوایی که از آن منطقه به دست می آوریم ، با اطلاعات موجود در نقشه های دیگر آن منطقه ترکیب می کنیم تا یک نقشه ی جدید با اهداف مشخص تری از آن منطقه به دست آید .

مانند : نقشه ی کاربری اراضی .
123 - فرآیند های شیمیایی ( تعادل های شیمیایی )
123 - فرآیند های شیمیایی ( تعادل های شیمیایی )

فرآیند ها را از لحاظ نحوه و جهت پیش رفت به سه دسته می توانیم تقسیم بندی کنیم که این تقسیم بندی به صورت زیر بیان می شود :

A ) فرآیند های برگشت نا پذیر ( یک طرفه )

B ) فرآیند های برگشت پذیر ( دو طرفه )

C ) فرآیند های تعادلی

البته فرآیند ها به دو نوع فرآیند های فیزیکی و فرآیند های شیمیایی ( واکنش ها ) را تقسیم بندی می کنند که ما در زمین شناخت 2017 بیش تر به بررسی فرآیند های شیمیایی و به ویژه تعادل شیمیایی خواهیم پرداخت . ( چون در زمین شناسی فرآیند های شیمیایی بیش تر مطرح می باشد تا فرآیند های فیزیکی ) ( البته از فرآیند ها و فرمول های فیزیکی هم غافل نمی شویم و هر کجا که ارتباطی با زمین شناسی در کار باشد چه فیزیکی و چه شیمیایی آن بخش در حد امکان آموزش خواهد داده شد . )
112 - سرعت هوا زدگی
112 - سرعت هوا زدگی با گذشت زمان کم تر می شود ، زیرا مواد هوا زده که روی سنگ جمع می شوند ، از سنگ در برابر عوامل هوا زدگی محافظت می کنند . ( مبحث های سرعت هوازدگی - زمین شناخت 2017 )

نتیجه گیری های قابل بحث در مبحث :

1 - سرعت هوا زدگی با گذشت زمان کم تر می شود یا بیش تر ؟

2 - مواد هوا زده چه موقعی از سنگ در برابر عوامل هوا زدگی محافظت می نمایند ؟

هوا زدگی

3 - آیا می توان عامل های هوا زدگی را نوعی تنش به حساب آورد ؟

هوا زدگی

4 - چرا مواد هوا زده روی سنگ تجمع می یابند ؟

هوا زدگی

5 - مواد هوا زده فقط به روی سنگ تجمع می یابند ؟

6 - تجمیع مواد هوا زده بر روی سنگ یا روی یک شئ یعنی چه ؟

7 - چه عاملی نقش حفاظت کننده از سنگ در مقابل عوامل هوا زدگی را دارا می باشد ؟

هوا زدگی

8 - عوامل هوازدگی بر روی یک سنگ کربناتی را به بحث بگذارید !!؟؟

9 - آیا عامل ها یی دیگر وجود دارد که بر روی یک نوع خاص از هوا زدگی تأثیر گذار باشند ؟

10 - و ...


سرعت هوا زدگی
87 - تعریف معدن
( تعریف ) ( معدن ، کان ( mine ) )

( حفر چاله یا حفره ای در زمین محاسبه و تعیین مقیاس شده از قبل که برای استخراج مواد معدنی و کانی ها آن را مورد استفاده قرار می دهند )

( که چاله یا حفره ی مورد نظر بعد از حفر ، معدن نام می گیرد )

یا

( بعد از حفر به آن چاله یا حفره ی مورد نظر معدن گویند ) ( از مراحل اولیه )

استخراج از معدن ( از مراحل ثانویه )