تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
125 - نقشه ی تلفیقی
125 - نقشه ی تلفیقی چگونه حاصل می شود ؟ ( با مثال )

نقشه های تلفیقی حاصل ترکیب اطلاعات سایر نقشه ها و مدارک موجود می باشند .

به طور معمول اطلاعاتی که از طریق نقشه برداری زمینی یا هوایی که از آن منطقه به دست می آوریم ، با اطلاعات موجود در نقشه های دیگر آن منطقه ترکیب می کنیم تا یک نقشه ی جدید با اهداف مشخص تری از آن منطقه به دست آید .

مانند : نقشه ی کاربری اراضی .
112 - سرعت هوا زدگی
112 - سرعت هوا زدگی با گذشت زمان کم تر می شود ، زیرا مواد هوا زده که روی سنگ جمع می شوند ، از سنگ در برابر عوامل هوا زدگی محافظت می کنند . ( مبحث های سرعت هوازدگی - زمین شناخت 2017 )

نتیجه گیری های قابل بحث در مبحث :

1 - سرعت هوا زدگی با گذشت زمان کم تر می شود یا بیش تر ؟

2 - مواد هوا زده چه موقعی از سنگ در برابر عوامل هوا زدگی محافظت می نمایند ؟

هوا زدگی

3 - آیا می توان عامل های هوا زدگی را نوعی تنش به حساب آورد ؟

هوا زدگی

4 - چرا مواد هوا زده روی سنگ تجمع می یابند ؟

هوا زدگی

5 - مواد هوا زده فقط به روی سنگ تجمع می یابند ؟

6 - تجمیع مواد هوا زده بر روی سنگ یا روی یک شئ یعنی چه ؟

7 - چه عاملی نقش حفاظت کننده از سنگ در مقابل عوامل هوا زدگی را دارا می باشد ؟

هوا زدگی

8 - عوامل هوازدگی بر روی یک سنگ کربناتی را به بحث بگذارید !!؟؟

9 - آیا عامل ها یی دیگر وجود دارد که بر روی یک نوع خاص از هوا زدگی تأثیر گذار باشند ؟

10 - و ...


سرعت هوا زدگی
87 - تعریف معدن
( تعریف ) ( معدن ، کان ( mine ) )

( حفر چاله یا حفره ای در زمین محاسبه و تعیین مقیاس شده از قبل که برای استخراج مواد معدنی و کانی ها آن را مورد استفاده قرار می دهند )

( که چاله یا حفره ی مورد نظر بعد از حفر ، معدن نام می گیرد )

یا

( بعد از حفر به آن چاله یا حفره ی مورد نظر معدن گویند ) ( از مراحل اولیه )

استخراج از معدن ( از مراحل ثانویه )
13 - فسیل زنده
14 - این درخت به (( فسیل زنده )) معروف می باشد ؟

الف ) کاج

ب ) بلوط

ج ) سکویا

د ) ژنکگو mrgreen

** ژنکگو نوع درخت می باشد که از باز دانه ها ( مخروط داران ) نشأت گرفته ( از وابستگان باز دانه ها به حساب می آید ) .

امروزه انواع مختلف درخت ژنکگو در معابد ژاپن و چین پرورش می یابد . چرا ؟

چون که : انواع درخت ژنکگو در برابر عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی رو به معرض نابودی می باشد و به همین علت به فسیل (( فسیل زنده )) معروف می باشد .

این فسیل زنده یک گونه ی گیاهی بوده و هنوز هم وجود دارد پس با فسیل های زنده ی دیگر اشتباه نگیرید .