تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
104 - سوال های مهم امتحانی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395
104 - نمونه سوال های مهم زیست شناسی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395

1 ) طرز تشکیل صفحه ی سلولی در سلول های گیاهی را بنویسید ؟ در سلول های گیاهی از به هم پیوستن وزیکول های ساخته شده توسط دستگاه گلژی ، در سطح اُستوایی سلول ، صفحه ی سلولی پدید می آید که دیواره ی سلولی در دو سوی آن ساخته می شود .

2 ) هورمون های آمینو اسیدی نیز مانند ژلاتین ، ( می توانند - نمی توانند ) وارد سلول شوند ، در حالی که هورمون های استروییدی در چربی محلول بوده و ( می توانند - نمی توانند ) وارد سلول شوند .

3 ) کدام ماده می تواند توسط فرآیند انتشار ، از غشای پلاسمایی عبو کند ؟ چرا ؟ ماده ی محلول در چربی . زیرا ، غشای پلاسمایی دارای دو لایه ی فسفولیپیدی می باشد .

4 ) آیا ژلاتین می تواند وارد سلول شود ؟ ( بلی - خیر )

5 ) اگر در اثر آسیب دیدن بخشی از دستگاه درون ریز ، خود تنظیمی به صورت مثبت ادمه پیدا کند چه می شود ؟ مقدار ترشح یک هورمون به صورت دائمی افزایش می یابد .

6 ) ارتباط دستگاه عصبی مرکزی با اندام های مختلف از چه طریقی بر قرار می شود ؟ اعصاب محیطی .

7 ) ارسال پیام عصبی از اندام های حسی به مراکز عصبی و از مراکز عصبی به اندام های حرکتی ، بر عهده ی کدام یک از اعصاب حرکتی است ؟ اعصاب حسی - اعصاب حرکتی .

8 ) با توجه به عمل کرد متقابل ماهیچه ها در حرکت یک اندام ، ماهیچه های ران در این انعکاس در چه وضعیتی به سر می برند ؟ ماهیچه ی روی ران منقبض و ماهیچه ی پشت ران کشیده می شود .

9 ) عبارت زیر را کامل کنید ؟

تحریک بیش از حدّ بخش مرکزی غده ی فوق کلیه ، به وسیله ی ایجاد حالات تنش زا ، .......... . به سرعت ذخایر انرژی بدن را تخلیه می کند .

10 ) در لقاح مضاعف ، تخم ( 2n - 3n ) کروموزومی ایجاد می شود .
103 - سوال های مهم امتحانی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395
103 - نمونه سوال های مهم زیست شناسی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395

1 ) در صورت اختلال در مجاری نیم دایره ی گوش چه نوع نباید هایی در سیستم بدن صورت می گیرد که منجر به سر گیجه می شود ؟ در درک موقعیت تعادلی بدن اشتباهاتی صورت می گیرد .

2 ) یک مثال از دارو های بی هوشی متداول را نام ببرید ؟ متوهگزیتال .

3 ) نام علمی کاهش قند خون هیپو گلیسمی می باشد .

4 ) در جا به جایی که یکی از نوع های تغییر ساختاری کروموزوم ها ( جهش ) می باشد چه نوع عملی صورت می گیرد ؟ اتصال قطعه ی جدا شده به کروموزوم غیر همتا .

5 ) نقش میکروتوبول ها را در سیستم ساختاری کل کروموزوم ها و میتوز را بنویسید ؟ 1 - سازمان دهی دوک تقسیم ( 1 میکرو توبول ) . 2 - سازماندهی سانتریول ها ( 9 دسته ی 3 تایی میکرو توبول ) .

6 ) در تناوب نسل ها ، میوز در کجا رخ می دهد ؟ در سلول های فرد دیپلویید .

7 ) بصل النخاع در کجا قرار گرفته است و چه قسمتی از مغز را تشکیل می دهد ؟ بالای نخاع / پایین ترین بخش مغز .

8 ) از نخاع 31 جفت عصب به طور قرینه خارج می شود . ( اعصاب نخاعی - اعصاب مغزی )

9 ) پوست قادر به درک چه نوع خصوصیاتی می باشد ؟ 1 - گرمی و سردی . 2 - زبری و نرمی . 3 - فشار . 4 - درد .

10 ) نکته : هیپوتالاموس با ترشح هورمون های آزاد کننده و مهار کننده ، فعالیت هیپوفیز پیشین را تنظیم می کند و هیپوفیز پیشین با تولید انواعی از هورمون ها ، سایر غدد درون ریز را تنظیم می کند .
101 - سوال های مهم امتحانی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395
101 - نمونه سوال های مهم زیست شناسی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395

1 ) یکی از عواملی که موجب ناهنجاری های کروموزومی می شود ، جا نشدن کروموزوم ها طیّ آنافاز است .

2 ) آیا بنت قنسول به طور طبیعی ، در اوایل دی ماه گل تولید می کند ؟ ( بلی - خیر )

3 ) اگر در اثر آسیب دیدن بخشی از دستگاه درون ریز ، خود تنظیمی به صورت مثبت فعالیت کند چه می شود ؟ مقدار ترشح یک هورمون ، به صورت دائمی افزایش می یابد .

4 ) آیا مواد مترشحه از هیپوتالاموس به هیپوفیز پیشین می رسد ؟ ( بلی - خیر )

5 ) پرورش جنین پستان داران در کجا انجام می شود ؟ در اغلب آن ها در رحم .

6 ) تغییرات ایجاد شده در اثر شنیدن صدا ناشی از چیست ؟ تحریک دستگاه عصبی خود مختار .

7 ) انقباض ماهیچه های اسکلتی جزء فعالیت های ( ارادی - غیر ارادی ) می باشد .

8 ) انعکاس جزء فعالیت های ( ارادی - غیر ارادی ) می باشد .

9 ) هماهنگی حرکات برای تنظیم حالت بدن و تعادل در مخچه انجام می گیرد .

10 ) با توجه به اهمیت مغز و نخاع در طول حیات آدمی ، حفاظت از این اندام ها چگونه صورت می گیرد ؟ به وسیله ی جمجمه و ستون مهره ها .
100 - سوال های مهم امتحانی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395
100 - نمونه سوال های مهم زیست شناسی زیست شناسی ( 2 ) بر اساس کتاب درسی 1395

1 ) در کدام مرحله از میوز ، عدد کروموزومی نصف می شود ؟ تلوفاز I

2 ) در ایمنی هومورال ، شناسایی آنتی ژن ها و عمل علیه ی آن ها بر عهده ی پلاسموسیت ها ( می باشد - نمی باشد )

3 ) در ایمنی هومورال ، شناسایی آنتی ژن ها و عمل علیه ی آن ها تنها توسط پادتن های محلول در خون و برخی از مایعات بدن انجام می شود .

4 ) ایمنی حاصل از اینترفرون به صورت کوتاه مدت است .

5 ) چرا چرخه ی زندگی هاپلوییدی را تناوب نسل ها نامیده اند ؟ چون ، جان داران در دو مرحله ی هاپلویید و دیپلویید در تناوب اند .

6 ) بین هیپوفیز پیشین و و هیپوتالاموس چه نوع ارتباطی از طریق رگ های خونی وجود دارد ؟ ارتباط خونی

7 ) ماهیچه های چکشی و رکابی می توانند حرکت استخوان های گوش میانی را کاهش داده و گوشس داخلی را در برابر صدا های شدید محافظت کنند .

8 ) تولید مثل یعنی چه ؟ فرآیندی است که طیّ آن یک فرد ، افرادی شبیه خود را به وجود می آورند .

9 ) چرا خزندگان و پرندگان دارای تخم های زیادی می باشند ؟ به دلیل اندوخته کردن غذای کافی برای پرورش جنین .

10 ) در لقاح خارجی جانور فاقد اندام تخصص یافته برای انجام لقاح می باشد .