تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
99 - پرسش چهار گزینه ای بتن شهریور 1396
99 - در پرسش های زیر ، صحیح ترین گزینه را انتخاب نمایید ؟

A ) مصالح سنگی با قطر بیش تر از 5 میلی متر را چه می نامند ؟

1 ) ماسه

2 ) شن mr-green

3 ) لای

4 ) رس

B ) حداقل ضخامت دیوار زمین چند سانتی متر است ؟

1 ) 20 سانتی متر mr-green

2 ) 25 سانتی متر

3 ) 30 سانتی متر

4 ) 35 سانتی متر

C ) کدام نوع از ماله های دستی راحت تر در سطح بتن حرکت می کند ؟

1 ) چوبی

2 ) آلومنیمی

3 ) منیزیمی

4 ) 2 و 3 mr-green

D ) استفاده از کدام نوع وصله فقط برای میل گرد های فشاری مجاز است ؟

1 ) پوششی

2 ) جوشی

3 ) اتکایی mr-green

4 ) مکانیکی
71 - سوالات کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 3 ( صنعت ساختمان )
سوالات کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 3 ( صنعت ساختمان )

کد استاندارد ( 1 / 1 / 3 / 16 / 52 - 9 )

mrgreen ( یک ) ( معمولا" ضخامت بتنی که برای نظافت کشیده می شود چند است ؟ ) mrgreen

( الف ) ( 7 سانتی متر )

( ب ) ( 5 سانتی متر )

( ج ) ( 4 سانتی متر )

( د ) ( 2/5 سانتی متر ) redface

mrgreen ( دو ) ( برای ساخت بتن در بتونیر معمولا" چند بیل نخودی استفاده می شود ؟ ) mrgreen

( الف ) ( 5 )

( ب ) ( 7 )

( ج ) ( 10 )

( د ) ( 15 ) redface

mrgreen ( سه ) ( بتن ریزی دال ها به تر است چگونه انجام شود ؟ ) mrgreen

( الف ) ( به صورت تکه تکه )

( ب ) ( از یک جهت و به صورت متوالی ) redface

( ج ) ( در دو جهت به صورت تکه تکه )

( د ) ( از وسط در دو جهت )

mrgreen ( چهار ) ( کدام یک از وسایل زیر برای ضربه زدن به قالب های چوبی برای ویبره مناسب می باشد ؟ ) mrgreen

( الف ) ( میلگرد )

( ب ) ( آجر )

( ج ) ( چکش پلاستیکی ) redface

( د ) ( تخته )

mrgreen ( پنج ) ( کدام یک جزء تجهیزات مورد نیاز یک کارگر بتن ریز نمی باشد ؟ ) mrgreen

( الف ) ( فرغون )

( ب ) ( کمچه )

( ج ) ( ماله )

( د ) ( بالا بر ) redface

mrgreen ( شش ) ( معمولا" ضخامت بتن روی میل گرد ها ( کاور ) چه قدر است ؟ ) mrgreen

( الف ) ( 10 سانتی متر )

( ب ) ( 7 سانتی متر )

( ج ) ( 5 سانتی متر ) redface

( د ) ( 6 سانتی متر )

mrgreen ( هفت ) ( به طور معمول برای ساخت بتن در بتونیر چند بیل ماسه استفاده می شود ؟ ) mrgreen

( الف ) ( 10 )

( ب ) ( 15 )

( ج ) ( 5 )

( د ) ( بین 20 تا 25 ) redface

mrgreen ( هشت ) ( مناسب ترین روش برای جلو گیری از خروج شیره ی بتن کدام است ؟ ) mrgreen

( الف ) ( چرب کردن زیاد با روغن سوخته )

( ب ) ( پلاستیک کشی قالب ها ) redface

( ج ) ( چرب کردن زیاد با گازوییل )

( د ) ( تمام موارد )

mrgreen ( نه ) ( ویبره ی تیر های افقی به چه صورت به تر است رده شود ) mrgreen

( الف ) ( به صورت صاف و قائم )

( ب ) ( به صورت مایل ) redface

( ج ) ( فرقی نمی کند )

( د ) ( به صورت صاف و به مدت زمان زیاد )

mrgreen ( کدام یک جزء وسایل ایمنی کار می باشد ؟ ) mrgreen

( الف ) ( دستکش کار )

( ب ) ( کلاه ایمنی )

( ج ) ( کفش کار )

( د ) ( تمام موارد ) redface
70 - سوالات کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 3 ( صنعت ساختمان )
سوالات کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 3 ( صنعت ساختمان )

کد استاندارد ( 1 / 1 / 3 / 16 / 52 - 9 )

mrgreen ( یک ) ( بتن ساخته شده با دست معمولا" تا چه مدت باید استفاده شود ) mrgreen

( الف ) ( نیم ساعت ) redface

( ب ) ( 2 ساعت )

( ج ) ( 3 ساعت )

( د ) ( 1 ساعت )

mrgreen ( دو ) ( وسایل استفاده شده برای بتن ریزی بایستی .......... ؟ ) mrgreen

( الف ) ( پس از مصرف تمیز شوند ) redface

( ب ) ( بعد از اتمام بتن ریزی کامل تمیز شوند )

( ج ) ( نیازی به تمیز کردن ندارند )

( د ) ( به طور هفتگی تمیز شوند )

mrgreen ( سه ) ( به ترین وسیله برای جا به جایی بتن به ارتفاع کدام گزینه است ) mrgreen

( یک ) ( بالابر ) redface

( دو ) ( فرغون )

( سه ) ( سطل پلاستیکی )

( چهار ) ( موارد الف و ج )

mrgreen ( چهار ) ( کدام یک جزء ابزار دستی ساخت بتن با دست نمی باشد ؟ ) mrgreen

( الف ) ( آب پاش )

( ب ) ( سطل ( دلو ) )

( ج ) ( ماله ) redface

( د ) ( بیل )

mrgreen ( پنج ) ( مناسب ترین ماده برای چرب کردن قابل کدام است ) mrgreen

( الف ) ( روغن سوخته ) redface

( ب ) ( گازوییل )

( ج ) ( نفت )

( د ) ( مخلوط گازوییل و روغن سوخته )

mrgreen ( شش ) ( میزان سیمان مصرفی در ساخت بتن در بتونیر معمولا" چه قدر است ؟ ) mrgreen

( الف ) ( 5 بیل )

( ب ) ( 4 بیل )

( ج ) ( 8 تا 10 بیل ) redface

( د ) ( 6 بیل )

mrgreen ( هفت ) ( کدام یک از وسایل زیر برای مرطوب نگه داشتن ( عمل آوری ) سطوح بتن ریزی مناسب تر است ؟ ) mrgreen

( الف ) ( پلاستیک )

( ب ) ( گونی ) redface

( ج ) ( خاک اره )

( د ) ( موارد الف و ب )

mrgreen ( هشت ) ( در حمل بتن از نقطه ای به نقطه ی دیگر از کدام وسیله ی زیر نمی توان استفاده کرد ؟ ) mrgreen

( الف ) ( پاکت )

( ب ) ( فرغون )

( ج ) ( سطل پلاستیکی )

( د ) ( چرخ دستی ) redface

mrgreen ( نه ) ( کدام یک از وسایل زیر برای مرطوب نگه داشتن ( عمل آوری ) سطوح بتن ریزی شده مناسب تر است ؟ ) mrgreen

( الف ) ( پلاستیک )

( ب ) ( گونی ) redface

( ج ) ( خاک اره )

( د ) ( موارد الف و ب )

mrgreen ( ده ) ( بتن ریزی در هوای خیلی سرد در زمستان ........... ؟ ) mrgreen

( الف ) ( مجاز نمی باشد ) redface

( ب ) ( مجاز می باشد )

( ج ) ( بستگی به درجه حرارت دارد )

( د ) ( بستگی به نظر پیمانکار دارد )
69 - سوالات کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 3 ( صنعت ساختمان )
سوالات کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 3 ( صنعت ساختمان )

کد استاندارد ( 1 / 1 / 3 / 16 / 52 - 9 )

mrgreen ( یک ) ( آب مصرفی در بتن باید .......... ؟ ) mrgreen

( الف ) ( آسامیدنی باشد )

( ب ) ( آشامیدنی نباشد )

( ج ) ( تمیز و عاری از آلودگی باشد )

( د ) ( مورد های الف و ج ) redface

mrgreen ( دو ) ( برای این که بتن به فرغون نچسبد چه باید کرد ) mrgreen

( الف ) ( مقداری سیمان اضافه کرد )

( ب ) ( مقداری دوغاب سیمان اضافه کرد )

( ج ) ( مقداری آب به فرغون پاشید ) redface

( د ) ( مقداری آب و ماله اضافه کرد )

mrgreen ( سه ) ( کدام یک جزء مصالح مصرفی در ساختمان بتن می باشد ) mrgreen

( الف ) ( آب )

( ب ) ( سیمان )

( ج ) ( ماسه )

( د ) ( همه ی موارد ) redface

mrgreen ( چهار ) ( کدام یبک از موارد زیر جزء توانایی های کارگر بتن ریز نمی باشد ) mrgreen

( الف ) ( توانایی شناخت مصالح )

( ب ) ( توانایی خم و برش میلگرد ) redface

( ج ) ( توانایی آشنایی با ماسه و سیمان )

( د ) ( توانایی به کار گیری ضوابط ایمین )

mrgreen ( پنج ) ( کدام یک از موارد زیر باعث می شود بتن مقاوم تر شود ) mrgreen

( الف ) ( دانه بندی مناسب )

( ب ) ( میزان سیمان )

( ج ) ( میزان آب مصرفی )

( د ) ( تمام موارد ) redface

mrgreen ( شش ) ( کدام یک از وسایل زیر برای صاف کردن بتن کارآیی ندارد ) mrgreen

( الف ) ( ماله )

( ب ) ( تخته ماله ) redface

( ج ) ( کمچه )

( د ) ( بیل )

mrgreen ( هفت ) ( قالب های چوبی به هنگام باز کردن از زیر کار .......... ؟ ) mrgreen

( الف ) ( بایستی تمیز شوند )

( ب ) (باز سازی شوند )

( ج ) ( چرب شوند )

( د ) ( موارد الف و ب ) redface

( هشت ) ( کدام یک از وسایل زیر در آرماتور بندی کارآیی ندارد )

( الف ) ( انبر )

( ب ) ( خاموت )

( ج ) ( سیم آرماتور بندی )

( د ) ( چکش ) redface

mrgreen ( نه ) ( بعد از بتن ریزی برای جلو گیری از ترک خوردن سطوح چه روشی مناسب است ) mrgreen

( الف ) ( آب پاشی سطوح ) redface

( ب ) ( دوغاب دادن سطوح )

( ج ) ( پاشیدن سیمان )

( د ) ( تمام موارد )

mrgreen ( ده ) ( کدام یک جزء شناخت یک کارگر بتن ریز در مورد بیمه نمی باشد ) mrgreen

( الف ) ( آشنایی بابیمه های کامل )

( ب ) ( آشنایی با بیمه ی اجتماعی )

( ج ) ( آشنایی با بیمه های تکمیلی )

( د ) ( آشنایی با بیمه ی مسئولیت ) redface