تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
73 - نیترات ( تست )
73 - در چرخه ی ازت ، طی فرآیندی به نام تثبیت ، نیتروژن با اکسیژن ترکیب می شود که حاصل این عمل به وجود آمدن ماده ای به نام .......... است که برای گیاه قابل جذب است . ( بر آمده از امتحان های مختلف دانشگاهی با کمی تغییر )

الف ) سولفید هیدروژن

ب ) نیترات mrgreen

ج ) آمونیوم

د ) آمونیاک

نکته : نیترات برای گیاه قابل جذب می باشد .

نکته : از فرآیند تثبیت نیتروژن با اکسیژن ، در چرخه ی ازت ماده ای به نام نیترات حاصل می شود که برای گیاه قابل جذب می باشد .

سوال : ماده ای که برای گیاه قابل جذب می باشد ؟ نیترات .

سوال : چرخه ای را نام ببرید که در آن نیترات پدید می آید ؟ چرخه ی ازت .

سوال : از تثبیت نیتروژن با اکسیژن در چرخه ی ازت چه ماده ای حاصل می آید ؟ نیترات .
68 - بررسی فرآیند تولید در سطوح مختلف اکوسیستم ( تست )
68 - روش معروف به " بطری های روشن و تاریک " که برای اندازه گیری تولید اولیه مورد استفاده قرار می گیرد ، بر چه اساسی پایه گذاری شده است ؟ ( آمده در امتحان های مختلف دانشگاهی )

الف ) تعیین میزان ساخت کلروفیل

ب ) تعیین مقدار اکسیژن آزاد شده mrgreen

ج ) تعیین میزان اسیدیته ی محیط

د ) تعیین عناصر معدنی مصرف شده

توضیح : روش معروف به " بطری های روشن و تاریک " که برای اندازه گیری تولید اولیه مورد استفاده قرار می گیرد ، بر اساس تعیین مقدار اکسیژن آزاد شده پایه گذاری شده است .