تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
40 - پرسش چهار گزینه ای مربوط به تخلخل و نفوذ پذیری
( برای تشکیل منبع آب زیر زمینی لازم است که سنگ ها و رسوبات .......... . )

( یک ) ( دارای منافذ اولیه ی زیادی باشند )

( دو ) ( دارای فضا های خالی باشند ) razz

(سه ) ( حجم فضا های خالی آن ها به حجم کل بیش از 50 درصد برسد )

( چهار ) ( دارای منافذ بزرگی باشند )

( برای تشکیل منبع آب زیر زمینی لازم است که سنگ ها و رسوبات دارای فضا های خالی باشند )
39 - پرسش چهار گزینه ای مربوط به سوزن ها و قطعات آراگونیتی
( از تخریب جلبک ها در آب های متلاطم گرم ، کدام یک از مورد های زیر می تواند تشکیل شود )


( یک ) ( سوزن آراگونیتی + قطعه ی آراگونیتی )  rolleyes

( دو ) ( ذرات کلسدونی + چرت آلی )

( سه ) ( چرت آلی + ذارت آراگونیتی )

( چهار ) ( کانی ریز رسی + سوزن آراگونیتی )

( از تخریب جلبک های آهکی ، سوزن ها و قطعات آراگونیتی ایجاد می شوند )

aragonite : a mineral consisting of calcium carbonate , typically occurring in white seashells and as colorless prisms in deposits in hot springs .