تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
35 - نکته های اکتشاف معدن
( اگر ماده ی معدنی به صورت مجموعه ای از چند رگه یا لایه باشد ، حفریه ی معدنی تونل های امتدادی برای مطالعات اکتشافی مناسب تر است )

( هر گاه قسمتی از ماده ی معدنی از دو طرف به وسیله ی تونل های اکتشافی ، اکتشاف شده باشد ذخیره ی ذکر شده جزء ذخایر احتمالی قرار می گیرد )