تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
35 - نکته های اکتشاف معدن
( اگر ماده ی معدنی به صورت مجموعه ای از چند رگه یا لایه باشد ، حفریه ی معدنی تونل های امتدادی برای مطالعات اکتشافی مناسب تر است )

( هر گاه قسمتی از ماده ی معدنی از دو طرف به وسیله ی تونل های اکتشافی ، اکتشاف شده باشد ذخیره ی ذکر شده جزء ذخایر احتمالی قرار می گیرد )
21 - تعریف معدن
( تعریف ) ( معدن ، کان ( mine ) )

( حفر چاله یا حفره ای در زمین که برای استخراج مواد معدنی و کانی ها آن را مورد استفاده قرار می دهند )

( که چاله یا حفره ی مورد نظر بعد از حفر ، معدن نام می گیرد )

یا

( بعد از حفر به آن چاله یا حفره ی مورد نظر معدن گویند )