تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
60 - تعریف برگاب
( تعریف ) ( برگاب )

( بخشی از بارش های جوی در یک حوضه ی آبریز را در نظر بگیرید )

( این بارش های جوی ، قبل از رسیدن به سطح زمین ، توسط شاخ و برگ گیاهان گرفته می شوند )

( پس برگاب به وجود می آید )

( ( مقداری از برگاب به صورت تبخیر به هوا کره باز می گردد ( بازگشت داده می شود ) )