تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
114 - نکته شناختی زمین شناخت
1 - آلودگی مزارع برنج با آب رودخانه ی سرشار از کادمیم باعث شیوع بیماری ایتای ایتای شد .

2 - گیاهان بیش تر با کدام عمل خود به هوازدگی شیمیایی سنگ ها کمک می کنند ؟

الف ) رشد قطری ریشه

ب ) ایجاد محیط اسیدی smile

ج ) آزاد کردن اکسیژن

د ) ایجاد حفره های میکروسکوپی

3 - در بخش هایی از پوسته های موجود در روی زمین ( پوسته های زمین ) که تحت تأثیر تنش های کششی قرار گرفته اند ( به مرور زمان ) یا قرار دارند ، امکان دارد تعدادی گسل عادی موازی هم ایجاد شوند ( گسل های عادی ایجاد شونده در اثر یا تحت تأثیر تنش های کششی ) و روال به این سمت و سو می رود که : بخش هایی از پوسته پایین بیفتد ( به سمت پایین یا پوسته های پایین رونده ) و بخش هایی به سمت بالا برود ( پوسته ای بالا رونده )

4 - سطح ایستابی در چه نقاطی نزدیک به سطح زمین می باشد و سطح ایستابی در این مناطق به چه صورت خواد بود ؟ در نقاط مرطوب و پر باران - سطح ایستابی بالا می باشد .

5 - عامل های مؤثر بر مقدار برگاب :

1 ) میزان بارش و شدت آن .

2 ) مقدار تبخیر .

3 ) نوع و مقدار پوشش گیاهی .

تستک : کدام عامل آماری برای جمله ی واره ی زیر ، مناسب می باشد ؟ ( تألیفی - زمین شناخت 2017 )

(( کوارتزیت و هورنفلس ، تکیه گاه خوبی برای سازه های سنگین می باشند ))

الف ) کیفیت اسمی

ب ) چارک بالا

ج ) تناسب آماری

د ) کیفیت متغیر wink

تستک : جمله ی زیر را به دقت خوانده و به سرعت به سوال واره ی زیر پاسخ دهید ؟ ( تألیفی - زمین شناخت 2017 )

(( سد کرج ، در سال 3000 شمسی ، دچار یک نوع شکستگی مزمن و شدیدی شده است . کارشناسان امر پس از تحقیق و بررسی دلیل این امر را سهل انگاری پیمان کار قرار دادی شرکت یاسمین می دانند که می گویند سازه هایی را که به کار گرفته وضعیت تحمل دیواره ها را کم ترکرده و هیچ دلیل دیگری دخیل نمی باشد . ))

الف ) نظر کارشناسان مربوطه غلط می باشد .

ب ) جمله واره دارای ایراد می باشد .

ج ) وضعیت نفوذ پذیری بستر و پایداری دیواره های محزن سد پس از آبگری باید بررسی شود . cool

د ) پی سد از اول دارای ایراد بوده .

تستک : چند جمله از جمله واره های زیر درست می باشد ؟ ( تألیفی - زمین شناخت 2017 )

1 - در استان گیلان ، سطح ایستابی ، تابع بارندگی می باشد . mrgreen

2 - در استان کرمان ، گسل های غیر فعال نسبت به گسل های نیمه فعال کم تر می باشند . cool

3 - نفت گیر ها ، مخازن طبیعی و مناسبی برای مناطق خیلی مرطوب می باشند . eek

4 - گنبد نمکی ، نام دیگر تله های نفتی می باشد . eek-blue

5 - ید موجود در بدن ماهی ها ، منبع خوبی برای به دست آوردن عنصر های ضروری می باشند . mr-green
12 - یاقوت سرخ رنگ
12 - یاقوت سرخ رنگ ( صفحه ی 40 زمین شناخت یازدهم )

یاقوت سرخ رنگ ، کانی کرندوم است . ( کانی کرندوم ، همان کانی سرخ رنگ است )

سوال 1 : رنگ اصلی کانی کرندوم را بنویسید ؟ ( سرخ رنگ )

سوال 2 : کانی کرندوم به چه شهره است ؟ ( یاقوت سرخ رنگ )

کانی کرندوم به رنگ آبی هم ظاهر می شود که به آن یاقوت کبود می گویند .

سوال 3 : کانی کرندوم به چه رنگ هایی مشاهده می شود یا قابل مشاهده است ؟ ( سرخ و آبی )

سوال 4 : نوع آبی کانی کرندوم به چه شهره است ؟ ( یاقوت کبود )

سوال 5 : نام های کانی کرندوم را به ترتیب بنویسید ؟ ( 1 - یاقوت سرخ رنگ ، 2 - یاقوت کبود )

این کانی بعد از الماس ، سخت ترین کانی می باشد .

نکته : این کانی بعد از الماس یعنی این که اول الماس بعد کرندوم که در جدول مقیاس سختی کانی ها ( مقیاس موس ) درجه ی سختی کانی الماس 10 و درجه ی سختی کانی کرندوم 9 می باشد .

سوال 6 : سخت ترین کانی بعد از الماس را نام ببرید ؟ ( کانی کرندوم )

تست 1 : اطلاعات زیر از این کانی در دسترس می باشد .
(( نوع اصلی این کانی به رنگ سرخ و نوع فرعی آن به رنگ آبی ظاهر می شود )) ، سخت ترین و نرم ترین کانی ها کدام اند ؟

الف ) آپاتیت ، کوارتز

ب ) کلسیت ، توپاز

ج ) کوارتز ، کرندوم

د ) الماس ، توپاز mrgreen

درجه ی سختی کانی ها در مقیاس موس را به خاطر بسپارید : 1 > تالک / 2 > ژیپس / 3 > کلسیت / 4 > فلوئوریت / 5 > آپاتیت / 6 > ارتوز / 7 > کوارتز / 8 > توپاز / 9 > کرندوم / 10 > الماس .

سوال 7 : نام با ارزش کانی کرندوم را بنویسید ؟ ( یاقوت )

سوال 8 : نوع سرخ رنگ کانی کرندوم به چه شهره است ؟ ( یاقوت سرخ )