تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
102 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم
102 ) به مورد های خواسته شده پاسخ دهید ؟ ( برگرفته شده از آزمون های برگزار شده ی اخیر ... )

1 ) به سنگ رسوبی که بیش از 50 درصد آن ، کانی های کلسیت و دولومیت را دارا باشد ، چه می گویند ؟ سنگ های کربناتی .

2 ) چگونه سنگ ها دچار تنش می شوند ؟ اگر تنش وارده به سنگ از حد مقاومت سنگ بیش تر شود .

3 ) کانسنگ کرومیت جزء سنگ های ( رسوبی - ماگمایی ) است .

4 ) 96 درصد پوسته ی زمین از کانی های سیلیکاتی تشکیل شده است .

5 ) نام دیگر تعیین سن مطلق چیست ؟ رادیو متری .

6 ) چه تعداد رشته قنات در کشور ایران وجود دارد ؟ حدود 40/000 رشته قنات .

7 ) انواع ذرات جامد آتش فشانی را نام ببرید ؟ 1 - خاکستر . 2 - لاپیلی . 3 - قطعه سنگ و بمب ( دوکی شکل ) .

8 ) در مطالعات زمین شناسی سد ، چه مورد هایی باید مورد بررسی قرار گیرند ؟ 1 - وضعیت محزن . ( 2 - تکیه گاه ها و 3 - پی سد از نظر پایداری و فرار آب )

9 ) مواد خروجی آتش فشان ها را بنویسید ؟ 1 - جامد ( تفرا ) . 2 - مایع ( لاوا یا گدازه ) . 3 - گاز ( فومرول ) .

10 ) کانسنگ کرومیت در کدام کانسنگ ته نشین می شود ؟ ماگمایی .
14 - نمونه سوال های امتحانی زمین شناخت یازدهم فصل دوم
1 - هیدروکربن هایی هستند که به طور طبیعی ، به صورت مایع ، گاز و نیمه جامد در زمین وجود دارند ؟

جواب : نفت و گاز .


2 - تورب نوعی زغال سنگ .......... است .

جواب : زغال سنگ نارس .

3 - کشوری را نام ببرید که از تورب به عنوان یک ماده ی سوختی بهره برداری می شود ؟

جواب : کشور ایرلند .

4 - نام سنگی است که با حفاری در آن نفت و گاز استخراج می شوند ؟

جواب : سنگ مخزن .

5 - نفت و گاز چگونه استخراج می شوند ؟ ( پاسخ کوتاه )

جواب : نفت و گاز با حفاری چاه های عمیق در سنگ مخزن استخراج می شوند .

6 - در پوسته ی زمین ، به ازای هر چند متر افزایش عمق ، 3 درجه ی سانتی گراد دما افزایش پیدا می کند ؟

جواب : به ازای هر 100 متر افزایش عمق .

7 - کانی الیوین سیلیکاتی است یا غیر سیلیکاتی ؟

کانی سیلیکاتی .

8 - کانسنگ های رسوبی مهم را نام ببرید ؟

جواب : 1 ) ذخایر سرب و روی موجود در سنگ های آهکی .

2 ) مس موجود در شیل ها و ماسه سنگ ها .

3 ) اورانیوم موجود در ماسه سنگ ها .

9 ) زبرجد کانی سیلیکاتی است یا غیر سیلیکاتی ؟

جواب : کانی سیلیکاتی .

10 - نام علمی کانی زبرجد را بنویسید ؟

جواب : الیوین .

11 - کانسنگ ها بر اساس نحوه ی تشکیل به چند دسته تقسیم می شوند ؟ ( آن ها را ببرید )

جواب : 3 دسته . 1 ) ماگمایی . 2 ) گرمابی . 3 ) رسوبی .

12 ) مهم ترین کانه فلز را به همراه فرمول شیمیایی بنویسید ؟

جواب : کالکوپیریت CuFeS2

13 ) کانی زبرجد به چه رنگی دیده می شود ؟

جواب : رنگ سبز زیتونی .

14 ) کانی الیوین به چه رنگی دیده می شود ؟

جواب : رنگ سبز زیتونی .

15 ) فرمول شیمیایی کالکوپیریت را بنویسید ؟

جواب : CuFeS2
10 - نمونه سوال های امتحانی زمین شناخت یازدهم ( 1 )
10 - جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید ؟ ( تالیفی )

( همه ی سوال ها از متن کتاب درسی زمین شناسی یازدهم طرح گردیده و در بعضی از پرسش ها مانند پرسش شماره ی 6 ایرادی بر هر چیزی می تواند باشد نیست فرض کنید تست کنکور یا امتحان آخر ترمتون سخت دادن )

1 ) حدود .......... میلیارد سال قبل ، با نخستین تجمعات ذرّات کیهانی ، شکل گیری منظومه ی شمسی آغاز شد . ( شش )

2 ) رشته کوه هایی مانند .......... و .......... ، حاصل چین خوردگی بخشی از .......... کُره می باشد . ( البرز ، زاگرس ، سنگ )

3 ) امواج خفیف در پیش لرزه ، موسوم به .......... می باشند . ( ریز موج )

4 ) بزرگا و شدت زمین لرزه ی شهر بم همیشه با شهر .......... مقایسه می شود . ( شهر تهران )

5 ) امواج لاو ، همیشه با حروف لاتین .......... نشان داده می شوند . ( L )

6 ) یکی از مسائل اصلی در ساخت و نگه داری .......... ها ، .......... زمین می باشد . ( سازه ها - پایداری )

7 ) متخصصین رشته ی .......... می توانند در هدایت پروژه های عمرانی و پژوهشی شرکت های مهندسی مشاور مرتبط با تامین و انتقال آب کمک شایانی داشته باشند . ( هیدروژئولوژی )

8 ) فرسایش خندقی ، از فرسایش .......... حاصل می شود . ( آبی )

9 ) زبر جد ، به رنگ .......... دیده می شود . ( سبز زیتونی )

10 ) من کانی ای هستم سیلیکاتی با نام علمی الیوین من .......... می باشم . ( زبرجد )
3 - کانی آپاتیت
3 - کانی آپاتیت بر روی ارتوز ، خط می اندازد یا فلوئوریت ؟ ( شهریور 1396 - زمین شناسی سوم - برگرفته از کتاب زمین شناسی سوم صفحه ی 53 - جدول مقیاس سختی کانی ها )

جواب : کانی فلوئوریت .

توضیح : درجه ی سختی کانی فلوئوریت برابر 4 / درجه ی سختی کانی آپاتیت برابر 5 / درجه ی سختی کانی ارتوز برابر 6 می باشد . ( پس بزرگ تر بر کوچک تر غلبه دارد به این ترتیب که کانی ارتوز بر روی کانی آپاتیت و کانی آپاتیت بر روی کانی فلوئوریت می تواند خط بیندازد )

کانی فلوئوریت < کانی آپاتیت < کانی ارتوز

کانی با درجه ی سختی 4 < کانی با درجه ی سختی 5 < کانی با درجه ی سختی 6

( کانی آپاتیت در نظر مهندسان معدن و کانی شناسی به کانی فریبنده معروف می باشد )