تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
115 - سوال های امتحانی فصل 9 زمین شناسی سال سوم دبیرستان
115 - سوال های فصل 9 زمین شناسی سال سوم دبیرستان

1 -هر یک از جمله های زیر را با کلمه ی مناسب تکمیل نمایید :

الف ) ریشه ی گیاهان با نفوذ و رشد خود در داخل ترک های سنگ ، موجب هوا زدگی از نوع .......... می شود .
( فیزیکی )

ب ) سطح اساس یا سطح مبنایی رود ها ، معمولا" سطح .......... است . ( دریا )

ج ) از حاصل خیز ترین خاک ها ، خاک نواحی .......... بوده و بیش ترین غذای مردم جهان از همین نواحی تأمین می شود . ( معتدل )

د ) تلماسه از اعمال رسوب گذاری .......... است . ( باد )

2 - چهار عامل مهم برای پایداری سنگ ها در برابر هوا زدگی را بنویسید ؟ 1 ) ترکیب و ساختمان سنگ . 2 ) اقلیم . 3 ) شیب زمین . 4 ) زمان .

3 - (( قدرت باد در حمل رسوبات خیلی کم تر از رود ها و یخچال ها است . )) دلیل چیست ؟ زیرا چگالی هوا خیلی کم تر از چگالی آب و یخ می باشد .

4 - استالاکتیت را تعریف کنید ؟ به رسوب گذاری کربنات کلسیم بر سقف غار ها استالاکتیت گفته می شود .

5 - رسوبات مطبق یخچالی را تعریف کنید ؟ آبی که در نتیجه ی ذوب یخ در زیر یخچال جاری می شود ، رسوبات دانه ریزی به همراه دارد که آن ها را پس از ته نشین شدن رسوبات مطبق یخچالی می نامند .
114 - نکته شناختی زمین شناخت
1 - آلودگی مزارع برنج با آب رودخانه ی سرشار از کادمیم باعث شیوع بیماری ایتای ایتای شد .

2 - گیاهان بیش تر با کدام عمل خود به هوازدگی شیمیایی سنگ ها کمک می کنند ؟

الف ) رشد قطری ریشه

ب ) ایجاد محیط اسیدی smile

ج ) آزاد کردن اکسیژن

د ) ایجاد حفره های میکروسکوپی

3 - در بخش هایی از پوسته های موجود در روی زمین ( پوسته های زمین ) که تحت تأثیر تنش های کششی قرار گرفته اند ( به مرور زمان ) یا قرار دارند ، امکان دارد تعدادی گسل عادی موازی هم ایجاد شوند ( گسل های عادی ایجاد شونده در اثر یا تحت تأثیر تنش های کششی ) و روال به این سمت و سو می رود که : بخش هایی از پوسته پایین بیفتد ( به سمت پایین یا پوسته های پایین رونده ) و بخش هایی به سمت بالا برود ( پوسته ای بالا رونده )

4 - سطح ایستابی در چه نقاطی نزدیک به سطح زمین می باشد و سطح ایستابی در این مناطق به چه صورت خواد بود ؟ در نقاط مرطوب و پر باران - سطح ایستابی بالا می باشد .

5 - عامل های مؤثر بر مقدار برگاب :

1 ) میزان بارش و شدت آن .

2 ) مقدار تبخیر .

3 ) نوع و مقدار پوشش گیاهی .

تستک : کدام عامل آماری برای جمله ی واره ی زیر ، مناسب می باشد ؟ ( تألیفی - زمین شناخت 2017 )

(( کوارتزیت و هورنفلس ، تکیه گاه خوبی برای سازه های سنگین می باشند ))

الف ) کیفیت اسمی

ب ) چارک بالا

ج ) تناسب آماری

د ) کیفیت متغیر wink

تستک : جمله ی زیر را به دقت خوانده و به سرعت به سوال واره ی زیر پاسخ دهید ؟ ( تألیفی - زمین شناخت 2017 )

(( سد کرج ، در سال 3000 شمسی ، دچار یک نوع شکستگی مزمن و شدیدی شده است . کارشناسان امر پس از تحقیق و بررسی دلیل این امر را سهل انگاری پیمان کار قرار دادی شرکت یاسمین می دانند که می گویند سازه هایی را که به کار گرفته وضعیت تحمل دیواره ها را کم ترکرده و هیچ دلیل دیگری دخیل نمی باشد . ))

الف ) نظر کارشناسان مربوطه غلط می باشد .

ب ) جمله واره دارای ایراد می باشد .

ج ) وضعیت نفوذ پذیری بستر و پایداری دیواره های محزن سد پس از آبگری باید بررسی شود . cool

د ) پی سد از اول دارای ایراد بوده .

تستک : چند جمله از جمله واره های زیر درست می باشد ؟ ( تألیفی - زمین شناخت 2017 )

1 - در استان گیلان ، سطح ایستابی ، تابع بارندگی می باشد . mrgreen

2 - در استان کرمان ، گسل های غیر فعال نسبت به گسل های نیمه فعال کم تر می باشند . cool

3 - نفت گیر ها ، مخازن طبیعی و مناسبی برای مناطق خیلی مرطوب می باشند . eek

4 - گنبد نمکی ، نام دیگر تله های نفتی می باشد . eek-blue

5 - ید موجود در بدن ماهی ها ، منبع خوبی برای به دست آوردن عنصر های ضروری می باشند . mr-green
113 - تعدادی از مطالب مهم در کتاب علوم زمین
113 - تعدای از مطالب مهم در کتاب علوم زمین

1 ) گیاهان زمان مزوزوییک

1 - گیاهان گل دار .

2 - درختان میوه و برگ ریز علاوه بر انواع بی گل و نهان زا ظاهر شدند .

2 ) ویژگی های آتش فشان های ایران :

1 - در گذشته ای نه چندان دور فعال بوده اند .

2 - برخی مانند تفتان و دماوند در مرحله ی فومرولی قرار دارند .

3 - مجموعه آتش فشانی ایران دارای نظم می باشد .

3 ) تعریف نقطه کوری :

دمایی که در آن کانی هایی با خاصیت مغناطیسی ، تحت تأثیر میدان مغناطیسی زمین جهت یافتگی پیدا می کنند را نقطه کوری می گویند .

4 ) واحد های چینه شناسی :

1 - واحد سنگی چینه شناسی .

2 - واحد زمانی چینه شناسی .

3 - واحد زیستی چینه شناسی .

4 - واحد زمانی زمین شناسی .

5 ) طولانی ترین دوران فانروزوییک : پالئوزوییک .

6 ) طولانی ترین دوره ی سنوزوییک : ترسیر .

7 ) تعریف پس لرزه :

به لرزه های خفیف بعد از لرزه ی اصلی می گویند که نقش پس لرزه ی متعادل کننده ی لرزه ی اصلی است که خطرناک تر می باشند .

8 ) سنگ حاوی الماس اُلترا بازیک نام دارد و به نام کیمبرلیت شهره می باشد پس از عمق 200 متری منشأ می گیرد . ( این جمله غلط است به تر است می گفتیم که و از عمق 200 متری منشأ می گیرد )

9 ) یک جمله برای عبارت دلیل وار (( زیرا آلومینیوم ماده ای بسیار نا محلول می باشد )) بنویسید ؟

(( از عبارت زیرا استفاده کریدم در ابتدای عبارت پس قطعا" جمله ی ما سوالی می باشد . و سوال معروف هم این است که (( چرا بوکسیت در مناطق پر باران و گرم استوایی تشکیل می شود ))

10 - دو ویژگی ساختمان زمین :

1 - شعاع متوسط آن برابر 6368 کیلو متر .

2 - چگالی نسبی آن برابر 5/5 .
112 - سرعت هوا زدگی
112 - سرعت هوا زدگی با گذشت زمان کم تر می شود ، زیرا مواد هوا زده که روی سنگ جمع می شوند ، از سنگ در برابر عوامل هوا زدگی محافظت می کنند . ( مبحث های سرعت هوازدگی - زمین شناخت 2017 )

نتیجه گیری های قابل بحث در مبحث :

1 - سرعت هوا زدگی با گذشت زمان کم تر می شود یا بیش تر ؟

2 - مواد هوا زده چه موقعی از سنگ در برابر عوامل هوا زدگی محافظت می نمایند ؟

هوا زدگی

3 - آیا می توان عامل های هوا زدگی را نوعی تنش به حساب آورد ؟

هوا زدگی

4 - چرا مواد هوا زده روی سنگ تجمع می یابند ؟

هوا زدگی

5 - مواد هوا زده فقط به روی سنگ تجمع می یابند ؟

6 - تجمیع مواد هوا زده بر روی سنگ یا روی یک شئ یعنی چه ؟

7 - چه عاملی نقش حفاظت کننده از سنگ در مقابل عوامل هوا زدگی را دارا می باشد ؟

هوا زدگی

8 - عوامل هوازدگی بر روی یک سنگ کربناتی را به بحث بگذارید !!؟؟

9 - آیا عامل ها یی دیگر وجود دارد که بر روی یک نوع خاص از هوا زدگی تأثیر گذار باشند ؟

10 - و ...


سرعت هوا زدگی