تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
125 - نقشه ی تلفیقی
125 - نقشه ی تلفیقی چگونه حاصل می شود ؟ ( با مثال )

نقشه های تلفیقی حاصل ترکیب اطلاعات سایر نقشه ها و مدارک موجود می باشند .

به طور معمول اطلاعاتی که از طریق نقشه برداری زمینی یا هوایی که از آن منطقه به دست می آوریم ، با اطلاعات موجود در نقشه های دیگر آن منطقه ترکیب می کنیم تا یک نقشه ی جدید با اهداف مشخص تری از آن منطقه به دست آید .

مانند : نقشه ی کاربری اراضی .
124 - اکسید آمفوتر
124 - اُکسید آمفوتر

اکسید آمفوتر

در ترکیب ها ، اُکسید آمفوتر به اکسیدی گفته می شود که هم خاصیت اسیدی را دارا می باشد و هم خاصیت بازی را و این خاصیت را از خود نشان می دهد .

به عبارت دیگر ، هم در اسید ها قابل حل شدن می باشد و هم در باز ها .

به طور مثال : آلومینیم اکسید در آب نا محلول است ، ولی هم قابلیت حل شدن در اسید و هم قابلیت حل شدن در باز را درا می باشد .

واکنش با اسید ها

Al2O3(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2O

واکنش با باز ها

Al2O3 + 2NaOH(aq) + 3H2O(l) → 2NaAl(OH)4(aq)

اسید های قوی
123 - فرآیند های شیمیایی ( تعادل های شیمیایی )
123 - فرآیند های شیمیایی ( تعادل های شیمیایی )

فرآیند ها را از لحاظ نحوه و جهت پیش رفت به سه دسته می توانیم تقسیم بندی کنیم که این تقسیم بندی به صورت زیر بیان می شود :

A ) فرآیند های برگشت نا پذیر ( یک طرفه )

B ) فرآیند های برگشت پذیر ( دو طرفه )

C ) فرآیند های تعادلی

البته فرآیند ها به دو نوع فرآیند های فیزیکی و فرآیند های شیمیایی ( واکنش ها ) را تقسیم بندی می کنند که ما در زمین شناخت 2017 بیش تر به بررسی فرآیند های شیمیایی و به ویژه تعادل شیمیایی خواهیم پرداخت . ( چون در زمین شناسی فرآیند های شیمیایی بیش تر مطرح می باشد تا فرآیند های فیزیکی ) ( البته از فرآیند ها و فرمول های فیزیکی هم غافل نمی شویم و هر کجا که ارتباطی با زمین شناسی در کار باشد چه فیزیکی و چه شیمیایی آن بخش در حد امکان آموزش خواهد داده شد . )
122 - استفاده از انرژی خورشیدی
122 - کاوش موردی 3 ( استفاده از انرژی خورشید ) ( انسان و محیط زیست - پایه ی یازدهم - دوره ی دوم متوسطه ) ( صفحه ی 158 )

خورشید بزرگ ترین و مهم ترین منبع انرزی می باشد به این ترتیب که روزانه ( در روز ) مقادیر بسیار زیادی از انرژی را به شکل پرتو های الکترو مغناطیس به سوی زمین گسیل می دارد . گسیل : در فرهنگ فارسی معین
(گُ) (اِ.) روانه ساختن . )

این نوع از انرژی که به انرژی خورشیدی شهره ( معروف ) است سبب رشد گیاهان ، باز شدن گل ها و شکوفه ها ، رسیدن میوه ها و ... می شود . ( اثر انرژی خورشیدی بر روی زمین ما در مسأله ی رشد روندی زندگی ما برای زنده ماندن )

به طور معمول مردم از این انرژی برای خشک کردن لباس ها ، روشنایی اُتاق ها در روز و ... استفاده می کنند .

امّا متخصصان و دانشمندان علوم تجربی و مهندسان راهی برای تولید انرژی از انرژی خورشیدی را یافته اند . ( راهکار جدید در روند تسریع استفاده از انرژی خورشیدی )

انرژی خورشیدی

آن ها با استفاده از مواد شیمیایی ، سلول های خورشیدی کوچکی ساخته اند که نور خورشید را جذب و سپس آن را به جریان برق تبدیل تا برای استفاده در دسترس عموم قرار گیرد . ( ولی تا الآن که در سال 2017 به سر می بریم و بنده دارم این توضیحات را می نویسم هنوز استفاده از این انرژی فراگیر نشده است ) ( 2017-11-19 ) ( چند وقت دیگه 2018 - مبارک باشد )

راهکار بیش تر : برای این که انرژی الکتریکی بیش تری را تولید نماییم ، تعداد زیادی از این صفحات ( صفحات دارای سلول های خورشیدی کوچک با استفاده از توضیح های گفته شده ) را کنار هم می گذاریم و صفحات خورشیدی بزرگ تری را ساخته و در هر کجا که نیاز باشد ، از آن استفاده می کنیم .

انرژی خورشیدی