تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
70 - سوالات کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 3 ( صنعت ساختمان )
سوالات کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه 3 ( صنعت ساختمان )

کد استاندارد ( 1 / 1 / 3 / 16 / 52 - 9 )

mrgreen ( یک ) ( بتن ساخته شده با دست معمولا" تا چه مدت باید استفاده شود ) mrgreen

( الف ) ( نیم ساعت ) redface

( ب ) ( 2 ساعت )

( ج ) ( 3 ساعت )

( د ) ( 1 ساعت )

mrgreen ( دو ) ( وسایل استفاده شده برای بتن ریزی بایستی .......... ؟ ) mrgreen

( الف ) ( پس از مصرف تمیز شوند ) redface

( ب ) ( بعد از اتمام بتن ریزی کامل تمیز شوند )

( ج ) ( نیازی به تمیز کردن ندارند )

( د ) ( به طور هفتگی تمیز شوند )

mrgreen ( سه ) ( به ترین وسیله برای جا به جایی بتن به ارتفاع کدام گزینه است ) mrgreen

( یک ) ( بالابر ) redface

( دو ) ( فرغون )

( سه ) ( سطل پلاستیکی )

( چهار ) ( موارد الف و ج )

mrgreen ( چهار ) ( کدام یک جزء ابزار دستی ساخت بتن با دست نمی باشد ؟ ) mrgreen

( الف ) ( آب پاش )

( ب ) ( سطل ( دلو ) )

( ج ) ( ماله ) redface

( د ) ( بیل )

mrgreen ( پنج ) ( مناسب ترین ماده برای چرب کردن قابل کدام است ) mrgreen

( الف ) ( روغن سوخته ) redface

( ب ) ( گازوییل )

( ج ) ( نفت )

( د ) ( مخلوط گازوییل و روغن سوخته )

mrgreen ( شش ) ( میزان سیمان مصرفی در ساخت بتن در بتونیر معمولا" چه قدر است ؟ ) mrgreen

( الف ) ( 5 بیل )

( ب ) ( 4 بیل )

( ج ) ( 8 تا 10 بیل ) redface

( د ) ( 6 بیل )

mrgreen ( هفت ) ( کدام یک از وسایل زیر برای مرطوب نگه داشتن ( عمل آوری ) سطوح بتن ریزی مناسب تر است ؟ ) mrgreen

( الف ) ( پلاستیک )

( ب ) ( گونی ) redface

( ج ) ( خاک اره )

( د ) ( موارد الف و ب )

mrgreen ( هشت ) ( در حمل بتن از نقطه ای به نقطه ی دیگر از کدام وسیله ی زیر نمی توان استفاده کرد ؟ ) mrgreen

( الف ) ( پاکت )

( ب ) ( فرغون )

( ج ) ( سطل پلاستیکی )

( د ) ( چرخ دستی ) redface

mrgreen ( نه ) ( کدام یک از وسایل زیر برای مرطوب نگه داشتن ( عمل آوری ) سطوح بتن ریزی شده مناسب تر است ؟ ) mrgreen

( الف ) ( پلاستیک )

( ب ) ( گونی ) redface

( ج ) ( خاک اره )

( د ) ( موارد الف و ب )

mrgreen ( ده ) ( بتن ریزی در هوای خیلی سرد در زمستان ........... ؟ ) mrgreen

( الف ) ( مجاز نمی باشد ) redface

( ب ) ( مجاز می باشد )

( ج ) ( بستگی به درجه حرارت دارد )

( د ) ( بستگی به نظر پیمانکار دارد )
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha