تبلیغات
آموزش های کاربردی نرم افزار های گرافیکی و اکسل
آموزش های کاربردی زمین شناسی پایه و عمومی
127 - هسته ی زمین ساخته شده از آهن و نیکل
127 - شواهدی که نشان می دهد هسته ی زمین ساخته شده است از آهن و نیکل :

هسته ی زمین

1 - نتایج حاصل از تجربیات آزمایشگاهی در اندازه گیری سرعت امواج لرزه ای .

هسته ی زمین

2 - ترکیب شهاب سنگ ها که از هسته ی یک سیاره ی قدیمی متلاشی شده ، تشکیل شده اند .

هسته ی زمین

3 - وجود میدان مغناطیسی زمین .

هسته ی زمین
126 - ویژگی های یک مدل جغرافیایی
126 - ویژگی های یک مدل جغرافیایی

1 - مدل باید شکل ساده ای از پدیده های واقعی را نشان دهد .

2 - به واقعیت شباهت زیادی داشته باشد .

3 - اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کاربران قرار دهد .

4 - به تر است مختصر و مربوط به موضوع مورد نظر باشد .

5 - از دقت کافی برخوردار باشد .

6 - قابلیت پیش بینی را دارا باشد .

7 - تصمیم گیری را آسان تر کند .
125 - نقشه ی تلفیقی
125 - نقشه ی تلفیقی چگونه حاصل می شود ؟ ( با مثال )

نقشه های تلفیقی حاصل ترکیب اطلاعات سایر نقشه ها و مدارک موجود می باشند .

به طور معمول اطلاعاتی که از طریق نقشه برداری زمینی یا هوایی که از آن منطقه به دست می آوریم ، با اطلاعات موجود در نقشه های دیگر آن منطقه ترکیب می کنیم تا یک نقشه ی جدید با اهداف مشخص تری از آن منطقه به دست آید .

مانند : نقشه ی کاربری اراضی .
124 - اکسید آمفوتر
124 - اُکسید آمفوتر

اکسید آمفوتر

در ترکیب ها ، اُکسید آمفوتر به اکسیدی گفته می شود که هم خاصیت اسیدی را دارا می باشد و هم خاصیت بازی را و این خاصیت را از خود نشان می دهد .

به عبارت دیگر ، هم در اسید ها قابل حل شدن می باشد و هم در باز ها .

به طور مثال : آلومینیم اکسید در آب نا محلول است ، ولی هم قابلیت حل شدن در اسید و هم قابلیت حل شدن در باز را درا می باشد .

واکنش با اسید ها

Al2O3(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2O

واکنش با باز ها

Al2O3 + 2NaOH(aq) + 3H2O(l) → 2NaAl(OH)4(aq)

اسید های قوی